نمایش املاک کارتی 4

Without Box Shadow

With Box Shadow

مقایسه ملک ها

مقایسه